دوره های تحت تدریس : شهروز گلشاهی
نام دورهمشاهده جزئیات
تئوری موسیقی
پیانو
سلفژ - صدا سازی
گیتار

خروج
دوره های تحت تدریس : ملیحه شورشی
نام دورهمشاهده جزئیات
آواز سنتی

خروج
دوره های تحت تدریس : مهراد ممدوحی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار

خروج
دوره های تحت تدریس : محمد رضا غفاری
نام دورهمشاهده جزئیات
تنبک
دف
ریتم کودک
کاخن
گروه نوازی تنبک 3

خروج
دوره های تحت تدریس : نیلوفر یمکان
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف
ارف گروهی
کارگاه موسیقی مادر و کودک 3 تا 4 سال
فلوت
کارگاه موسیقی مادر و کودک 2 تا 3 سال
کارگاه موسیقی مادر و کودک 1 تا 2 سال
تار - سه تار

خروج
دوره های تحت تدریس : فاطمه بیات
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن
ویولا

خروج
دوره های تحت تدریس : نادیا زارع
نام دورهمشاهده جزئیات
دف
ویلن

خروج
دوره های تحت تدریس : سمانه گودرزی
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج
دوره های تحت تدریس : علی امتنانی
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار الکتریک/گیتار
سلفژ - صدا سازی
پیانو

خروج
دوره های تحت تدریس : میترا زلفی
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف گروهی
ارف
ویلن سل
کارگاه مادر و کودک 1 تا 2 سال
کارگاه موسیقی مادر و کودک 2 تا 3 سال

خروج
دوره های تحت تدریس : بهاره قادری
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج
دوره های تحت تدریس : آفرین آگاه
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور
سنتور ، آنلاین

خروج