آواز سنتی

نام استاد : ملیحه شورشی

گروه : دپارتمان آواز ، ...

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 47

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف

نام استاد : ماندانا چاهی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 70

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف

نام استاد : ندا زارع

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف

نام استاد : مهدی زارع

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف

نام استاد : نیلوفر یمکان

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 70

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف

نام استاد : میترا زلفی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 50

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهی

نام استاد : ماندانا چاهی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 64

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهی

نام استاد : میترا زلفی

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 60

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهی

نام استاد : نیلوفر یمکان

گروه : دپارتمان کودک

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 37

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهی

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : شهروز گلشاهی

گروه : دپارتمان ساز جه ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 40

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : مهدی زارع

گروه : دپارتمان ساز جه ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 30

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : ندا زارع

گروه : دپارتمان ساز جه ...

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ظرفیت باقیمانده : 30

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی